การวิจัยในด้านการวิจัย จุดเน้นสำหรับการชุมนุมในอนาคตเกี่ยวกับสภาพอากาศ

การวิจัยในด้านการวิจัย จุดเน้นสำหรับการชุมนุมในอนาคตเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ผลกระทบต่อสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืน ระบบโลกและกลยุทธ์การปรับตัวที่สอดคล้องกัน และระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงอำนาจอธิปไตยทางเทคโนโลยีและศักยภาพของการแปลงเป็นดิจิทัล เช่น ในปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัม สำหรับโซลูชันที่ใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจว่าโอกาสที่นำเสนอโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (และทางการแพทย์) มุ่งเน้นไปที่ภาคสุขภาพ อย่างไรก็ตาม โฟกัสที่แคบนี้ถูก

ละลายไปบางส่วนในที่อื่น และเยอรมนีหวังว่าจะกลาย

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับนานาชาติโดยสรุปแล้ว กลุ่มพันธมิตรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต และการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมารวมกันในกลุ่มพันธมิตรยุโรปในระดับที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การวิจัยจะดำเนินการในทุกด้านของเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์และการถ่ายโอนเพื่อสร้างและเสริมสร้างระบบ

นิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภาคและระดับเหนือภูมิภาค 

จะมีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี ศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ในข้อมูลการวิจัยจำนวนมากจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การเข้าถึงข้อมูลการวิจัยสำหรับการวิจัยของภาครัฐและเอกชนควรได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุมด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลการวิจัย และต้องมีการแนะนำมาตราการวิจัย Open Access จะต้องถูกกำหนดให้

เป็นมาตรฐานทั่วไป กลุ่มพันธมิตรต้องการทำงาน

เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นมิตรกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น ข้อตกลงร่วมอธิบายการวิจัยขั้นพื้นฐานว่าเป็นรากฐานของทุนวิจัยของรัฐบาลเกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ กลุ่มพันธมิตรเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตื่นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเยอรมนีจะยังคงอยู่ในความหลากหลายของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งานฝีมือ การค้า และบริการปกป้องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพันธมิตรมองว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการทางการเมือง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งสหประชาชาติ (SDGs) 17 ข้อเป็นหลักการชี้นำสำหรับนโยบายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อสู้กับการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ต่างๆ นั้นต้องการความสนใจอย่างสูงและการดำเนินการทางการเมือง กลุ่มพันธมิตรได้ตั้งเป้าหมายในการรับรองการเกษตรที่ยั่งยืนและรองรับอนาคต ซึ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการในลักษณะที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ และสภาพอากาศ พันธมิตรยังมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเพื่อรักษาโครงสร้างของชนบท

Credit : สล็อตเว็บตรง